Košík Položky: 0 Cena: 0,00 €

Ochrana údajov

Kliknutím na príslušné políčko webovej stránky udeľujete spoločnosti CS COMPANY, s.r.o., so sídlom Novozámocká 67, 949 05 Nitra, SR (ďalej len „spoločnosť CS COMPANY, s.r.o.“) v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov uvedených vo formulári po celu dobu existencie webovej stránky, a to na nasledujúci účel:

Zasielanie ponúk tovarov a služieb poskytovaných spoločnosťou CS COMPANY, s.r.o. alebo jej obchodnými partnermi a vykonávanie marketingových prieskumov

 

Spoločnosť CS COMPANY, s.r.o. týmto vyhlasuje, že Vaše osobné údaje použije len na vyššie uvedené účely.

 

Poučenie:

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné a spoločnosť CS COMPANY, s.r.o. ako prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie. Máte právo na informácie, odpis a opravu vašich osobných údajov vedených v informačnom systéme.

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať od spoločnosti CS COMPANY, s.r.o. ako prevádzkovateľa napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané, opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.

Osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti CS COMPANY, s.r.o. prostredníctvom formulára musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať spoločnosť CS COMPANY, s.r.o.

V prípade neaktuálnosti Vami poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu, po podaní námietky alebo v prípade odvolania Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov budú tieto osobné údaje zlikvidované.

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať

 

Dátum poslednej aktualizácie: 7.7.2016